Pokemon Ref

Lavender Town, Kanto (Pokémon Location)